Samengevatte balans

Zeestad maakt jaarlijks een jaarrekening en een nieuwe exploitatie berekening voor de komende jaren. Na controle door de accountant, presenteert Zeestad deze cijfers in de aandeelhoudersvergadering. Na goedkeuring wordt het boekjaar afgesloten. De goedkeuring op de exploitatie maakt dat projecten die daarin zijn genoemd in het lopende jaar binnen die kaders kunnen worden uitgevoerd. Wanneer er een wijziging is of een nieuw project moet worden toegevoegd, is altijd eerst instemming van de aandeelhouders nodig. Zo wordt elke stap en elk project steeds gemonitord door de provincie en de gemeente. Beiden zijn onze aandeelhouders.

Samengevatte balans over het boekjaar 2016 na winstbestemming – Zeestad C.V.

 

Samengevatte Winst- en Verliesrekening balans over het boekjaar 2016 – Zeestad C.V.

De samengevatte balans en winst- en verliesrekening zijn ontleend aan respectievelijk herleid van de jaarrekening 2016, gedateerd op 18 mei 2017. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van artikel 9 boek 2 BW en de stellig uitspraken van de Richtlijnen voor jaarverslagen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaglegging.

 

Controleverklaring accountant

 

Jaarverslag Zeestad 2016